“สวนดุสิตโพล” เผยประชาชนต้องการสื่อที่นำเสนอข่าวตามจริง-มีจรรยาบรรณ

0
4

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ชี้ประชาชนต้องการให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน และมีจรรยาบรรณในหน้าที่ ชี้ทุกวันนี้ข่าวหลากหลายขึ้น แต่ยังมีข่าวปลอมอยู่มาก

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “ข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด-19″กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,213 คน สำรวจวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564 พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนติดตามข่าวสารตามความสะดวกของตนเอง ร้อยละ 29.43 โดยติดตามผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากที่สุด ร้อยละ 74.81

ทั้งนี้มองว่าข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันให้ความรู้แง่มุมใหม่ ๆ มีการวิเคราะห์เชิงลึก ร้อยละ 52.24 ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือต้องมีการระบุที่มามีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน ร้อยละ 78.32 สื่อที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด คือ โทรทัศน์ ร้อยละ 85.24 สิ่งที่อยากฝากบอก”สื่อมวลชน” ณ วันนี้ คือ ควรนำเสนอข่าวตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน ร้อยละ 78.71 และมีจรรยาบรรณในหน้าที่ร้อยละ 76.24

นางสาวพรพรรณ บัวทองนักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่าว่าประชาชนมองว่าข่าวในปัจจุบันมีการนำเสนอแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวปลอมมากขึ้นด้วยเช่นกัน บางครั้งข่าวปลอมหรือข่าวที่เป็นกระแสเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะต้องการกลบกระแสข่าวหลักอื่น ๆ “ข้อมูลข่าวสาร” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการชี้นำสังคม ประชาชนจึงมองว่า “สื่อมวลชน” นั้น ควรทำหน้าที่อย่างเหมาะสมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสรรสร้างสังคมไทย

ทางด้านพันโทดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการให้สื่อมวลชนปรับเปลี่ยนวิธีคิด ตรวจสอบข่าวก่อนนำเสนอ และมีอุดมการณ์ จรรยาบรรณอย่างสูงสุดในการทำหน้าที่สื่อมวลชน ปัจจุบันการขายข่าวเชิงพาณิชย์ยังมีอยู่มาก และอาจจะมากขึ้นด้วยจาก Hate Speech หรือ ความรุนแรงทางวาจา และ Hate Crime หรืออาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

การเสนอข่าวบางอย่างควรมีกระบวนการตรวจสอบ กลั่นกรองข่าวสารอย่างจริงจัง ควรหันมาทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน (Investigative Reporting) หรือข่าวในลักษณะ Data Journalism หรือ Data Analytics ให้มากขึ้น

“เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของสื่อมวลชนเช่นกันที่จะจับภาพมุมใด รายงานแบบใด เล่าเรื่องแบบไหนที่ทำให้เกิดความแตกแยกน้อยที่สุด นับวันจะเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยที่ฝังเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจ เมื่อต้นเหตุมาจากความคิดและจิตใจของเราเอง จะแก้ได้คงต้องแก้ที่ความคิดและจิตใจของทุก ๆ ฝ่ายเช่นกัน” พ.ท. ดร.อมรรัตน์กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here