“พ.ร.ก.กู้เงินเยียวยาโควิด 5แสนล้าน” ผ่านเรียบร้อย ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ 270 เสียง ไม่เห็นชอบ 196 เสียง

0
8

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรฯ ลงมติ “พ.ร.ก.กู้เงินเยียวยาโควิด 5 แสนล้านบาท” แก้ปัญหาโควิด เห็นชอบ 270 เสียง ไม่เห็นชอบ 196 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2564 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ลงมติพระราชกำหนด ( พ.ร.ก.)กู้เงินเยียวยาโควิด 5 แสนล้านบาท  ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท

สำหรับคะแนนในการลงมติดังนี้- เห็นชอบ 270 คะแนน- ไม่เห็นชอบ 196 คะแนน- งดออกเสียง 1 คะแนน -ไม่ลงคะแนน 2 คะแนน

สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังกล่าว เป็นสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เพื่อพิจารณา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียด 3 แผนงานด้วยกัน คือ 

1.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ โควิด-19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข การวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ วงเงิน 30,000 ล้านบาท

2.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วยผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง วงเงิน 300,000 ล้านบาท

3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงาน/โครงการ เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุนและการบริโภค วงเงิน 170,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไป หลังจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว คาดว่าจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนนี้

ที่มา: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here