ส.ป.ก. ส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจรราคาพุ่ง 150-250 ต่อกิโล เดิม 70-120 บาท

0
19

ส.ป.ก. ส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ หลังราคาฟ้าทะลายโจรราคาพุ่ง 150-250 บาท/กก. จากปกติแค่ 70-120 บาท/กก.

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม( ส.ป.ก.) กล่าวว่า ส.ป.ก. ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานและเร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ส.ป.ก.ทั่วประเทศ

โดย ส.ป.ก.ส่วนกลาง มีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินวงเงิน 6,512,000 บาท เพื่อเร่งขยายพื้นที่เพาะปลูกตามความต้องการของตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อเป็นพืชสมุนไพรทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว ซึ่งมีความต้องการของตลาดสูง โดยในช่วงสถานการณ์ปกติ ราคาจะอยู่ที่ 70-120 บาท/กก. แต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีราคาสูงขึ้น ตั้งแต่ 150-250 บาท/กก.

“ส.ป.ก. ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสนับสนุนให้ ส.ป.ก.จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการตามนโยบายอย่างเร่งด่วน ซึ่งในหลายพื้นที่ของ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น แปลงวนเกษตรที่มีความหลากหลายของพืชสมุนไพร มีการสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและด้านการตลาด ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความต้องการสูงในระยะนี้ โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างแพร่หลาย จึงอยากใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. เป็นฐานผลิตสมุนไพรให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกร และพี่น้องชาวไทย ที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ไม่เพียงแต่ฟ้าทะลายโจร ส.ป.ก. ยังจะสนับสนุนให้ปลูก กระชาย ขิง ข่า และพืชสมุนไพรอื่นๆ ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน โดยให้คัดเลือกพันธุ์ที่ปลูกแล้วมีคุณภาพ ได้ผลผลิตมาก และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมเรื่องการตรวจสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานสมุนไพร

ในเขตปฏิรูปที่ดินสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดิน

ทั้งนี้ ต้นเดือนสิงหาคม 2564 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯจะลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการดำเนินการศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งมอบพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปปลูกขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ได้ตามเป้าหมาย จำนวน 100,000 ต้น ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here