กก.สรรหาเคาะชื่อ 7 ว่าที่ กสทช. “ฐากร” ตกคุณสมบัติ “1 ปณ.” รอ ส.ว. ชี้ขาดเผยมีปัญหาอบยู่ 3 คน

0
5

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 7 เพื่อสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) 7 คน ที่ประชุมได้พิจารณามีมติในเรื่องต่างๆ โดยมีผู้สมัคร ไม่ผ่านคุณสมบัติ อาทิ นายฐากร ตันฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช. เนื่องจากกรรมการสรรหาเห็นว่าพ้นวาระเลขาธิการกสทช. ไม่ถึง 1 ปีก่อนปิดรับสมัคร ทำให้พ้นจากตำแหน่ง ผอ.วิทยุ 1 ปณ.ไม่ครบ 1 ปี พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ตกคุณสมบัติ เนื่องจากยังดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือครองใบอนุญาต กสทช. พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ตกคุณสมบัติ เนื่องจากยังดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ออกหนังสือรับรองรายชื่อ ผู้สมัคร กรรมการ กสทช. ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 และมาตรา 14/2 รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่สมัครตามมาตรา 6 และที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนดตามมาตรา 14/1 ที่จะเป็นกรรมการ กสทช. ในแต่ละด้าน ด้านละหนึ่งคน

ซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนเสียงถึงสองในสามของจำนวนทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาและให้เสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 15 และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปรากฏผลตามบัญชีรายชื่อในแต่ละด้าน ดังนี้

1.ด้านกิจการกระจายเสียง คือ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

2.ด้านกิจการโทรทัศน์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต

3.ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ

4.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

5.ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์

6.ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช. ดังนี้

ด้านกฎหมาย คือ ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ

ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2564

รายงานข่าวเปิดเผยว่าสำหรับรายชื่อผ่านการสรรหา มีการตั้งข้อเกตว่าบางท่านมีคุณสมบัติ อาจจะไม่เหมาะสม ตามระเบียบและข้อกำหนด ของ กสทช. เช่น

คนแรก ด้านกิจการโทรทัศน์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา กสทช.

คนที่ 2 ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ซึ่งเป็นคู่สัญญา กับ กสทช.

คนสุดท้าย ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ซึ่งมีพิการทางสายตา โดยบุคคลทั้ง 3 ท่านจะผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา หรือไม่นั้น ต่างถูกจับตาจากข้าราชการ ของ กสทช. และรวมถึงประชาชนทั่วไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here