Home » ..เทศบาลเมืองอ่างศิลาร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี สมาคมคนพิการภาคตะวันออก จัดโครงการจัดตั้งชมรมคนพิการ

..เทศบาลเมืองอ่างศิลาร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี สมาคมคนพิการภาคตะวันออก จัดโครงการจัดตั้งชมรมคนพิการ

by taiger
521 views

“…เมื่อเวลา11.00น.วันที่22มิ.ย.2565 ที่อาคารอเนกประสงค์วัดอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี …”

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งชมรมคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายในรูปแบบของชมรม ตลอดจนเกิดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของตนเองที่ความจะได้รับ ซึ่งในครั้งนี้ยังมีการมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้พิการ ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก บริษัท จิ้วฮวด จํากัด จำนวน 548 ชุด ข้าวสารจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรีและทีมงานเรารักชลบุรี จำนวน 100 ถุง
สืบเนื่องจาก ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของผู้พิการมาโดยตลอด ในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ โดยกำหนดให้ผู้พิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก ความช่วยเหลืออื่นๆจากภาครัฐในการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีการจดทะเบียนผู้พิการไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการ ปัจจุบันมีผู้พิการทั้งสิ้น 548 คนและจะดำเนินการรวมกลุ่มเพื่อนเป็นเครือข่ายทำกิจกรรมร่วมกันต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment