วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
หน้าแรกท้องถิ่นนายกเมืองพัทยารายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเมือง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Related Posts

นายกเมืองพัทยารายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเมือง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายกเมืองพัทยารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมือง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบปี) เผย 247 โครงการได้รับอนุมัติและทำแล้วกว่าครึ่ง

มีรายงานว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเมือง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบปี) ในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

โดยระบุว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

นายกเมืองพัทยาจึงสรุปผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบปี) โดยสรุปจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 450 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 247 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.89 และไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 203 โครงการคิดเป็นร้อยละ 45.11

โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 247 โครงการนั้น จากการติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรากฏว่าดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.22 ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.86 และยกเลิกโครงการจำนวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.15

จึงเรียนรายงานต่อสภาเมืองพัทยาว่า เมืองพัทยาได้รายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามให้ประชาชนได้รับทราบตามระเบียบๆ กำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts