วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
หน้าแรกท้องถิ่นจันทบุรี “ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ สำรวจพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในโครงการทับปะตีโมเดล”

Related Posts

จันทบุรี “ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ สำรวจพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในโครงการทับปะตีโมเดล”

น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นางอนงค์ ธรรมเกษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายอดิเรก จันทะศิลา ปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน พร้อมหน่วยงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สวพ.6 ชลประทาน พัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ ม. 8 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน ที่ตั้งโครงการจัดที่ดินทำกินแปลงเกษตรเกื้อกูลทับปะตีโมเดล ตรวจเยี่ยม และสำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการบูรณาการกิจกรรม ทรัพยากรและงบประมาณของส่วนราชการ ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สอดคล้องตามภูมิสังคม สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร บนความสมดุลทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน สำหรับโครงการจัดที่ดินทำกินแปลงเกษตรเกื้อกูลทับปะตีโมเดล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดที่ดินของรัฐสำหรับประกอบเกษตรกรรมแปลงว่างที่ได้มาจากการให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องมาจากการทำผิดกฎหมายและระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และจากการสละสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,121 ไร่ มีการกันพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจะนำมาปฏิรูปที่ดินออกไป เหลือพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 502-0-38 ไร่


มีการจัดแบ่งแปลงที่ดิน จำนวน 97 แปลงละประมาณ 4 ไร่ และเกษตรกรได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนแปลงรวม บ้านเครือหวายทับปะตีโมเดล จำนวนสมาชิก 68 ราย และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี(คปจ.) มีมติอนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรทำสวนแปลงรวม บ้านเครือหวายทับปะติโมเดล เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยการเช่าตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยการจัดที่ดินให้ สถาบันเกษตรกร พ.ศ. 2558 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและถนน จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts