วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรกการเมืองป.ป.ช.สป.ชี้มูลความผิด ผู้นำท้องถิ่น 14 แห่ง ผอ.2 แห่ง

Related Posts

ป.ป.ช.สป.ชี้มูลความผิด ผู้นำท้องถิ่น 14 แห่ง ผอ.2 แห่ง

2 นายกฯ ″บางปู-ราชาเทวะ” ร้อนแรงสุด!!! ถูกร้องทุจริตรถดับเพลิง  จัดซื้อในราคาที่สูงเกินจริงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ป.ป.ช.สมุทรปราการ เปิดแถลง ชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิ่น 14 แห่ง ผอ.2 แห่ง จำนวนร้องเรียน ปี 64 มี 127 เรื่อง สอบเสร็จ 45 เรื่อง ปี65 ร้องเรียน 124 เรื่อง สอบเสร็จ 13 เรื่อง เสียชีวิตแล้วยังโดนชี้มูล  โดยมีการเร่งตรวจสอบเชิงรุก 4 แห่ง 

จากกรณีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 65 นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.สป.ได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตจากข้อร้องเรียน  ปี 64 จำนวน 127 เรื่อง สอบเสร็จ 45 เรื่อง ปี 65 ร้องเรียน 124 เรื่อง สอบเสร็จ 13 เรื่อง   ราชาเทวะร้อนแรงสุด ร้องทุจริตรถดับเพลิงมาแรง ตรวจสอบเชิงรุก 4 แห่ง 

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ราย 

เรื่องที่ ๑ ผู้ถูกกล่าวหา นายประจวบ ลีลาภัทรากร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง กับพวก รวม ๒๒ ราย 

ข้อกล่าวหา. ทุจริตการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม ๓ โครงการ โดยมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และมีลักษณะเป็นการสมยอมกันในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

เรื่องที่ ๒ ผู้ถูกกล่าวหา นายภัทรพล  จำปารัตน์  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  กับพวก

ข้อกล่าวหา. โครงการถมดินบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ จำนวนเงิน 11,650,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่องที่ ๓ ผู้ถูกกล่าวหา นายอานนท์ สงวนวงษ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ กับพวก รวม ๙ คน

ข้อกล่าวหา. ควบคุมงานและตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์พระสมุทรเจดีย์ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

เรื่องที่ ๔ ผู้ถูกกล่าวหา นายธีรพล ชุนเจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ข้อกล่าวหา กำหนดวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติยกสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร จำนวน 1 คัน โดยมิชอบ และจัดซื้อในราคาที่สูงเกินจริงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

(ทั้งนี้ การชี้มูลความผิดทางคดีอาญาของคระกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิภาคาาถึงที่สุด )

นายบดินทร์ ผอ.ป.ป.ช. สป. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบทรัพย์สินและคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลหรือวินิจฉัยแล้วเสร็จและศาลมีคำพิพากษา จำนวน ๑ เรื่อง 

กรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงแหล่งที่มาแห่งทรัพย์สินและหนี้สิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายดำเนิน แสงงาม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง (วาระที่ ๖) จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๘ กันยายน 2564 คดีหมายเลขดำที่ อม.13/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2564

โดย ป.ป.ช.สป. ได้ทำการตรวจสอบสอบสวนข้อมูลต่างครบถ้วน และได้มีมติชี้มูลความผิด ต่อผู้ถูกร้องเรียน และสรุปผลชี้มูลความผิด 16 ราย แยกเป็น งบประมาณ 2564 จำนวน 12 ราย ปีงบ 2565 จำนวน 4 ราย ทั้งหมดเป็นผู้บริหารท้องถิ่น  14 ราย เป็น ผอ. 2 ราย 

นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.สป. กล่าวว่า

เรื่องที่ ๑ ผู้ถูกกล่าวหา นายบุญเลิศ ฟักสวัสดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง กับพวกรวม ๓ ราย  

ข้อกล่าวหา. จัดจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำโดยมีลักษณะแบ่งจ้างและมีส่วนได้สียในการทำสัญญาจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่องที่ ๒ ผู้ถูกกล่าวหา นายประทีป ยั่งยืน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง กับพวก รวม ๘ นาย

ข้อกล่าวหา. ทุจริตในการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส(กิจกรรมช่วยเหลือชุดนักเรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของเทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด

เรื่องที่ ๓ ผู้ถูกกล่าวหา นายทรงชัย นกขมิ้น เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ กับพวกรวม  ๑๔ ราย 

ข้อกล่าวหา. ทุจริตโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยกระเช้าหอน้ำพร้อมบันได ราคากลาง ๓๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ และร่วมกันกระทำความผิดโดยมุ่งหมายมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

เรื่องที่ ๔ ผู้ถูกกล่าวหา นายจงรักหรือสิทธิรักษ์ แป้นเล็ก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว กับพวก รวม ๗ ราย

ข้อกล่าวหา. ทุจริตการจัดซื้อวัสดุทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการบางกอบัวปลอดภัยห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เรื่องที่ ๕ ผู้ถูกกล่าวหา นายประเสริฐ  วชิรเขื่อนขันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง

ข้อกล่าวหา. กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวกับให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓ ตามประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ โดยไม่เรียงลำดับที่สอบแข่งขันได้

เรื่องที่ ๖ ผู้ถูกกล่าวหา นายมนัส  นิลคุปต์ ตำแหน่ง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ กับพวก

ข้อกล่าวหา. ทุจริตการจัดซื้อดินธรรมดาและดินลูกรัง ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองสามแพรกต่อเชื่อมกับคลองบางปลากด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ สป./ซ.๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมิชอบ

เรื่องที่ ๗ ผู้ถูกกล่าวหา นายเกษมสี จันทร์สุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อกล่าวหา. เบียดบังเงินค่าเช่าสถานที่ติดตั้งเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ไปโดยทุจริต

เรื่องที่ ๘ ผู้ถูกกล่าวหา นายบุญชาติ จันทร์ทัด เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่ากับพวก รวม ๒ คน

เรื่องที่ ๙ ผู้ถูกกล่าวหา นายชินพันธุ์ อภิเลิศธนาพงษ์ หรือนายศิริ จั่นฮวบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง

ข้อกล่าวหา. กำหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางรายเป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญา

เรื่องที่ ๑๐ ผู้ถูกกล่าวหา นายบุญชาติ จันทร์ทัด เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่ากับพวก

ข้อกล่าวหา. อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่นายประมวล จันทร์ทัด ตำแหน่งพนักงานขับรถ ทั้งที่นายประมวล จันทร์ทัด มีพฤติการณ์ไม่เข้าทำงานเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายเดือน และกรณีนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว รวมถึงใช้ในช่วงเวลานอกราชการ

ข้อกล่าวหา. ละเว้นไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. (บริเวณบ้านนางเฮียง) หมู่ที่ ๗ ให้แก่ผู้รับจ้าง และเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง

เรื่องที่ ๑๑ ผู้ถูกกล่าวหา นายฉะโอด รุ่งเรือง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่กับพวก

ข้อกล่าวหา. ทุจริตการเบิกจ่ายเงินค่าวัชพืชและตัดต้นไม้บริเวณคลองควาย ตั้งแต่เชื่อมกับคลองบัวคลี่ถึงถนนบางพลี-ตำหรุ (คลองขุดใหม่) หมู่ที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เรื่องที่ ๑๒ ผู้ถูกกล่าวหา นายอเนก สุขสำราญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน กับพวก

ข้อกล่าวหา. เรียกรับประโยชน์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต กรณีมีการบุกรุกที่สาธารณะและขุดถมดินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ด้านป้องกันการทุจริตการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก จำนวน ๔ เรื่องคือ

1.ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ได้ร่วมกันตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ 

เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า แบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าวน่าจะไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กล่าวคือ ได้กำหนดความสูงของอาคารและพื้นที่ใช้สอยของอาคารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ระยะโดยรอบอาคารมีระยะห่างจากแนวอาคารถึงแนวเขตที่ดินของผู้อื่นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งไม่มีถนนโดยรอบอาคารเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามแบบก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จจำนวนสองชั้น 

การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าวจึงต้องดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือไม่ อย่างไร และเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จะนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาต่อไป

ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ มาให้ถ้อยคำ 

เดลี่ไทม์ ได้ตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทราบว่าเป็นการก่อสร้างในพื้นที่วัด ซึ่งกำลังถูกฟ้องร้องบอกเลิกการก่อสร้างขณะนี้ซึ่งทำผิดสัญญา โดยวัดกิ่งแก้วให้ทนายความยื่นฟ้อง อบต.ราชาเทวะ ระงับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มูลค่า 193 ล้านบาท  อ้างเหตุผลไม่เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ อบต.ขอเช่าที่ดินของวัดเพื่อทำสวนสาธารณะ แต่กลับมาสร้างอาคารสูง 5 ชั้น

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ได้ร่วมกันตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ 

เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า แบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าวน่าจะไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กล่าวคือ ได้กำหนดความสูงของอาคารและพื้นที่ใช้สอยของอาคารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ระยะโดยรอบอาคารมีระยะห่างจากแนวอาคารถึงแนวเขตที่ดินของผู้อื่นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งไม่มีถนนโดยรอบอาคารเพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามแบบก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จจำนวนสองชั้น 

การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าวจึงต้องดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือไม่ อย่างไร และเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จะนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาต่อไป

ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ มาให้ถ้อยคำ 

เดลี่ไทม์ ได้ตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทราบว่าเป็นการก่อสร้างในพื้นที่วัด ซึ่งกำลังถูกฟ้องร้องบอกเลิกการก่อสร้างขณะนี้ซึ่งทำผิดสัญญา โดยวัดกิ่งแก้วให้ทนายความยื่นฟ้อง อบต.ราชาเทวะ ระงับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มูลค่า 193 ล้านบาท  อ้างเหตุผลไม่เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ อบต.ขอเช่าที่ดินของวัดเพื่อทำสวนสาธารณะ แต่กลับมาสร้างอาคารสูง 5 ชั้น

2. ตรวจสอบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางจักรยาน จากซอยเคหะสมุทรปราการ – ซอยวุฒินันท์ ของเทศบาลตำบลบางปู

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 นายบดินทร์ กรีธาธร พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริตและกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น จากกรณีสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พบข้อมูลเบาะแสจากเพจเฟซบุ๊ก (facebook) โพสต์ภาพพร้อมข้อความโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางจักรยาน จากซอยเคหะสมุทรปราการ – ซอยวุฒินันท์ ของเทศบาลตำบลบางปู ล่าสุดมีหลายจุดเสียหายบางจุดเป็นรอยขรุขระเกิดจากการขุดเพื่อทำอะไรบางอย่างและพื้นถนนก็มีความบางผิดปกติ ทั้งที่พึ่งสร้างเสร็จไม่ถึงเดือนนั้น

 จากการลงพื้นของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ติดตามและตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่า พื้นถนนดังกล่าวเกิดความชำรุดตามที่เป็นข่าวจริง ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่งานกองช่าง เทศบาลตำบลบางปู ชี้แจงว่าการชำรุดเกิดจากการที่การประปานครหลวงได้ขุดเจาะพื้นถนนเพื่อตรวจดูแนวท่อระบบหัววาล์วน้ำประปา ปัจจุบัน ณ วันลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าการประปานครหลวงได้ดำเนินการซ่อมแซมบางส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.จากกรณีที่เพจดังกล่าวเสนอข่าวพร้อมโพสต์ภาพการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ซอยเทศบาลตำบลบางปู 55 (ยัวร์ซ่า) ของเทศบาลตำบลบางปู พบว่า มีการขยายผิวการจราจรบนสะพานกว้างขึ้นอีกฝั่งละประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้รถยนต์สามารถขับสวนทางบนสะพานได้สะดวก โดยมีการขยายปีกสะพานออกทำเป็นทางเท้า ซึ่งขณะนี้ทำไปได้แล้ว 1 ใน 3 ไม่พบเห็นโครงสร้างราวสะพาน และไม่ปรากฏบริษัทรับเหมาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น 

จากการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบเบื้องต้น ทางเทศบาลตำบลบางปูชี้แจงว่า ผู้รับเหมาไม่ได้ทิ้งงานแต่อย่างใด แต่เนื่องจากคนงานติดเชื้อโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบางปูได้ติดต่อผู้รับเหมาให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

ซึ่งสำนักข่าวเดลี่ไทม์ ได้ตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้างคือ บริษัท พรสศิมา จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 78/2653 เริ่มสัญญา 30 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญา 29 มิถุนายน 2564  ในวงเงินค่าก่อสร้าง 7,460,000 บาท และขณะนี้ยังไม่ดำเนินการก่อสร้างต่อแต่อย่างใด

4.ตรวจสอบเหตุดินสไลด์และทรุดตัว ภายในซอยศรีสัมพันธ์ ๑๕ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต และกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุดินสไลด์และทรุดตัว ภายในซอยศรีสัมพันธ์ 15 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

เบื้องต้นทางปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ได้ชี้แจงว่า บริเวณดังกล่าวได้มีการอนุญาตให้ขุดดินมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โดยวันเกิดเหตุได้รับแจ้งจากนายแดง ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ให้มาตรวจสอบสภาพดินเนื่องจากพบว่าผืนดินมีการแตกตัวจึงได้ให้กองช่างฯ ไปตรวจสอบ โดยจากการตรวจสอบพบว่า บริเวณที่เกิดดินสไลด์นั้นระดับน้ำในคลองและบริเวณที่ขุดดินมีระดับต่างกันจึงเกิดเหตุดังกล่าว และได้กันพื้นที่เป็นเขตห้ามเข้าเพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุดินสไลด์และได้ย้ายประชาชนส่วนนึงไปพักอาศัยที่วัดตำหรุ สำหรับการขออนุญาตนั้นผู้ประกอบการได้ติดต่อขออนุญาตขุดดินมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการขอดังกล่าว 

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ข้อสังเกตเรื่องการการกำกับดูแลการขุดดินของผู้ประกอบการ พร้อมขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

(การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด)

ขอบคุณที่มาข้อมูล : สำนักข่าวเดลี่ไทม์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts