Home » จันทบุรี“ปศุสัตว์จันทบุรี ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่”

จันทบุรี“ปศุสัตว์จันทบุรี ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่”

by taiger
571 views

“…วันที่ 22 มิ.ย.65 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ บ้านอกพก ม.11 ต.ปัถวี อ.มะขาม แปลงที่ดินของน.สพ.วรพงศ์ วงษ์สำราญ ซึ่งเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ …”

โดยได้รับมอบเป็ดพันธุ์บาบารี่ 8 ตัว แยกเป็นเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 6 ตัว พร้อมอาหารสัตว์ จากการติดตามผลพบว่าเกษตรกรได้ขยายผลเพิ่มจำนวนลูกเป็ดขึ้นอีก 10 ตัว เป็ดพันธุ์บาบารี่ เป็นที่ต้องการของตลาดในชุมชนมาก แม่เป็ดจะออกไข่ครั้งละ 10-15 ฟอง เกษตรกรเลี้ยงลูกเป็ดนาน 3-4 เดือน จนได้น้ำหนักประมาณ 4-5 กิโลกรัม ขายได้ในราคากิโลกรัมละ 80 บาท สร้างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกร ได้ส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบของชุมชนในการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยในพื้นที่ทั้งหมด 17 ไร่ มีการแบ่งเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ 3 ไร่ ปล่อยพันธุ์ปลาทับทิม ปลานิล รวม 700 ตัว นาข้าวประมาณ 1 ไร่ ปลูกไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน เงาะกล้วย ประมาณ 3 ไร่ และเป็นพื้นที่บ้านพักอาศัยประมาณ 100 ตารางวา ซึ่งจะให้ผลผลิตการเกษตรหมุนเวียนกันไปตลอดปี สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ ด้วยการทำการเกษตรที่มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดใน พื้นที่ขนาดเล็ก ประมาณ 10-15 ไร่ โดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พื้นที่กักเก็บน้ํา ประมาณ 30% พื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ 30% พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมาณ 30% และพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ยุ้งฉาง ประมาณ 10% สามารถปรับสัดส่วน พื้นที่ และเพิ่มเติมกิจกรรมการผลิตได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูภาคการเกษตร ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร เกษตรกรมีรายได้ มีความอบอุ่นจากครอบครัว และมีความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียง รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment