วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรกคอลัมนิสต์วัชระ เพชรทองวัชระ จี้ 3 หน่วยงานรัฐเปิดข้อมูล "เจ๊นุช"

Related Posts

วัชระ จี้ 3 หน่วยงานรัฐเปิดข้อมูล “เจ๊นุช”

วัชระ จี้ 3 หน่วยงานรัฐเปิดข้อมูล “เจ๊นุช” บริจาคเงินวัด-รับเงินเดือนหลวง-รับวุฒิบัตรสถาบันพระปกเกล้า หวังคลายปม สว.ฉาว

(22 ก.ย.65) นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา เพื่อให้สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกวุฒิสภามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวพันกับ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 กฎหมายและระเบียบอื่นหรือไม่ ยื่นหนังสือถึง นายลวรณ  แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร  ขอให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนกรณีดังกล่าวเกี่ยวกับมีบุคคลใดนำใบอนุโมทนาบัตรจากวัดบางลี่เจริญธรรม ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวนเงิน 120,000 บาท ไปใช้เพื่อขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายหรือไม่

ขณะเดียวกัน นายวัชระ ยังได้ยื่นหนังสือถึงนางสาวกุลยา  ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขอให้เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองเกี่ยวกับงบรายจ่ายต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ จากการรับราชการหรือช่วยราชการกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ส่วนหน้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นจำนวนเงินเท่าใด และมีรายละเอียดอย่างไร ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2564

รวมทั้งยื่นหนังสืออีก 1 ฉบับถึง ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้มีประกาศที่ 32/2561เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จำนวน 53 คน โดยมีชื่อ ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ บัวแย้ม เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 นั้น ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารประวัติการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากประชาชนย่อมมีสิทธิรู้เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศ ดังนี้

  1. บุคคลใดเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาใบสมัครหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6 ให้กับ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม
  2. ขอสำเนาหรือหนังสือรุ่นและเอกสารการศึกษาดูงานและภาพถ่ายกิจกรรมหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุ่นที่ 6
  3. เอกสารการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบงานกรมบัญชีกลางเพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม
  4. ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เข้าอบรมหลักสูตรอื่นใดของสถาบันพระปกเกล้าอีกหรือไม่ ใครเป็นผู้รับรอง ขอสำเนาใบสมัครทุกครั้งทุกหลักสูตร จึงขอให้พิจารณาดำเนินการภายใน 7 วัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts