วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
หน้าแรกสืบเศรษฐกิจEECซิลิคอนเทคพาร์ค ผนึก "Cyferd" และพันธมิตร

Related Posts

ซิลิคอนเทคพาร์ค ผนึก “Cyferd” และพันธมิตร

เสริมแกร่งด้านเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรม
MOU ม.หอการค้าไทย ใช้ซอฟแวร์เดียว บริหารจัดการลดต้นทุนเจ้าแรกในไทย

25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ แบงคอก กรุงเทพฯ “ซิลิคอนเทคพาร์ค”ผนึก “Cyferd” ผู้ด้านเทคโนโลยี AI และมีแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ร่วมจัด ประชุมในหัวข้อ Cyferd Asia: Redefining Tomorrow with THAILAND Today เสริมแกร่งด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล แก่ผู้ประกอบการใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรม หวังนํานวัตกรรมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยใน อนาคต และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท Cyferd และมหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย ในการนําแพลตฟอร์มซอฟแวร์เดียว สําหรับบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ดําเนิน กิจกรรมทางการศึกษาเพื่อลดต้นทุน ซึ่งเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย

ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ซิลิคอนเทคพาร์ค

ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ซิลิคอนเทคพาร์ค กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) ให้เป็น 1 ใน 7 เขตส่งเสริม เศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ตั้งอยู่ในเขตอําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรม และใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา การวิจัย และพัฒนาของภาครัฐและภาค ชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและ นวัตกรรมที่มีความสําคัญสําหรับการเติบโตและความสําเร็จของธุรกิจในยุคดิจิทัล

ดร.อภิชาตกล่าวว่า “เทคโนโลยีเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากต่อการเติบโตและความสําเร็จของธุรกิจ เราจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ สนับสนุนผู้ประกอบได้เข้าใจและนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานนี้ ซิลิคอนเทคพาร์ค ได้รับความร่วงมือจากผู้แทน 4 องค์กรได้แก่ บริษัท Cyferd, บริษัท Kogopay, บริษัท Hyperscalenexus และ บริษัท EEC Global Cloud จํากัด เพื่อมาแนะนําพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงให้ความรู้เพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการในการนําเทคโนโลยียกระดับธุรกิจของตัวเอง ทั้งนี้ มั่นใจว่า ผลจากประชุมหลังจากนี้ จะมีส่วนช่วยทําให้แก่ผู้ประกอบการมีช่องทางในการนําเทคโนโลยีมามาพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน”

Mr. Ranjit Bahia CEO Cyferd

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว บริษัท Cyferd นําโดย Mr. Ranjit Bahia CEO Cyferd และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นํา โดย ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําแพลตฟอร์ม ดร.ชชัย หวังวิวัฒนา ผงอธิบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นอกลงไทย

ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค)

ซอฟแวร์เดียว สําหรับบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดําเนินกิจกรรมทาง การศึกษาร่วมกัน ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

Mr. Ranjit Bahia CEO Cyferd กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรและภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้ แพลตฟอร์มซอฟแวร์เดียว สําหรับบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยของบริษัทฯ มีศักยภาพและความสามารถที่หลากหลาย รองรับการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการและ การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดการข้อมูลนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การ บริหารการเงิน การจัดการคอร์สเรียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่สําคัญสามารถ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ระบบง่ายต่อการดูแลและควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล ได้มากกว่าใช้ หลายแพลตฟอร์มซอฟแวร์ในปัจจุบัน

“การใช้ซอฟแวร์เดียว จะช่วยให้การบริหารระบบจัดการทั้งหมดในมหาวิทยาลัย เป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ ช่วยลดความซับซ้อน ทําให้ง่ายต่อการปรับปรุงและการดูแลรักษาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบ และสามารถรองรับความหลากหลายของการบริหารจัดการ ที่ต้องการในมหาวิทยาลัยได้”

ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค) กล่าวว่า การพัฒนาระบบจัดการมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพ มากยิ่งขึ้นถือเป็นเป้าหมายขององค์กร ในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการที่ทันสมัยและเหมาะสม เชื่อว่าการใช้ ซอฟแวร์เดียวเพื่อบริการระบบจัดการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น และเน้นย้ำว่าความร่วมมือกับ Cyferd เป็นการยกระดับระบบการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย เราจะสามารถใช้ ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านการ ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน) หรือ PLANET

ด้านนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน) หรือ PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหาร ในพื้นที่โครงการ EEC SILICON TECH PARK ในเขตอําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มั่นใจว่า ผลจากการจัด งานในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยต่อยอดผลักดันให้เอกชน ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาใช้ พื้นที่โครงการเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยขณะนี้ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี นักลงทุนต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจ

ดูคลิปบน Facebook >>
@suebjarkkhao

“ซิลิคอนเทคพาร์ค” ผนึก “Cyferd” และพันธมิตร เสริมแกร่งด้านเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรม MOU ม.หอการค้าไทย ใช้ซอฟแวร์เดียว บริหารจัดการลดต้นทุนเจ้าแรกในไทย 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ แบงคอก กรุงเทพฯ “ซิลิคอนเทคพาร์ค”ผนึก “Cyferd” ผู้ด้านเทคโนโลยี AI และมีแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ร่วมจัด ประชุมในหัวข้อ Cyferd Asia: Redefining Tomorrow with THAILAND Today เสริมแกร่งด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล แก่ผู้ประกอบการใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรม หวังนํานวัตกรรมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยใน อนาคต และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท Cyferd และมหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย ในการนําแพลตฟอร์มซอฟแวร์เดียว สําหรับบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ดําเนิน กิจกรรมทางการศึกษาเพื่อลดต้นทุน ซึ่งเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ซิลิคอนเทคพาร์ค กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) ให้เป็น 1 ใน 7 เขตส่งเสริม เศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ตั้งอยู่ในเขตอําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรม และใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา การวิจัย และพัฒนาของภาครัฐและภาค ชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและ นวัตกรรมที่มีความสําคัญสําหรับการเติบโตและความสําเร็จของธุรกิจในยุคดิจิทัล

♬ เสียงต้นฉบับ – Suebjarkkhao – Suebjarkkhao

#สืบจากข่าว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

spot_img

Latest Posts