วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
หน้าแรกต่างประเทศจีน6 ประเทศเจรจา “แม่โขง-ล้านช้าง” เน้นย้ำความร่วมมือฝ่าวิกฤตโลกร้อน

Related Posts

6 ประเทศเจรจา “แม่โขง-ล้านช้าง” เน้นย้ำความร่วมมือฝ่าวิกฤตโลกร้อน

สมาชิก 6 ประเทศร่วมประชุมความร่วมมือทรัพยากรน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 วางแนวทางกรอบความร่วมมือการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกัน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป ทั้งภัยจากน้ำท่วม ภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้น

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทรัพยากรน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 และการประชุมคณะทำงานร่วมพิเศษว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำโขง-ล้านช้าง และคณะกรรมการร่วมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้แทนประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ภายใต้ธีมงานการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อรับรองความมั่นคงทางน้ำ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นำเสนอผลลัพธ์ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง และรายงานความก้าวหน้าแลกเปลี่ยนแนวคิด รวมถึงให้นโยบายแนวทางกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง สาขาทรัพยากรน้ำ ระหว่างประเทศสมาชิก ทั้ง 6 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย

“การประชุมครั้งนี้ ไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ผ่านกลไกต่างๆ ที่มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรภาคประชาชน สตรี และเยาวชน เพื่อให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นภัยจากน้ำท่วม ภัยแล้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความต้องการของน้ำที่เพิ่มขึ้น” เลขาธิการ สทนช. กล่าว

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การประชุมดังกล่าว ยังได้มีการประชุมเชิงวิชาการ โดยผู้แทนฝ่ายไทยจาก สทนช. ได้มีการนำเสนอแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ภายใต้แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ มุ่งส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำในวาระสหประชาชาติปี 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

รวมถึงยังได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 ระหว่างคณะกรรมการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง (MRC JC) กับกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (MLC JWG) เพื่อรับทราบผลของการศึกษาร่วมภายใต้โครงการ “การศึกษาร่วมเรื่องรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาของลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและกลยุทธ์การปรับตัว” ที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกทราบสาเหตุของการไหลของแม่น้ำโขงที่เปลี่ยนไปจากอดีต พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานในระยะที่ 2 เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในลุ่มน้ำโขงสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเตือนภัยและการวางแผนการใช้น้ำร่วมกันได้ รวมทั้งได้รับทราบนโยบายของการทำงานร่วมระหว่าง MRC และ MLC ในโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Latest Posts