ดร.สืบพงษ์ “ต้องชี้แจง” มีใครหนุนหลัง “หรือไม่?” “ศึก”เลือกอธิการรามคำแหง

0
2127

คืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายหลังจากเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ได้จัดเวทีแถลงนโยบายของผู้สมัครทั้ง 3 ราย หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์ และ หมายเลข 3 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว โดยถ่ายทอดผ่านเครือข่ายการสื่อสารไปยังมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการฯ ใน 23 จังหวัด ทำให้ตัวเต็งหมายเลข 1 เสียงเริ่มจะแผ่วปลาย เพราะแสดงวิสัยทัศน์สู้หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์ไม่ได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่

อีกทั้งเมื่อวันที่ 12 ต.ค. นักศึกษารามคำแหงกลุ่มหนึ่งในนาม “กลุ่มรามคำแหง พิทักษ์คุณธรรม” นำโดย นายฐานพัฒน์ รัตนพันธ์ ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ได้ไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้สอบสวนและให้มีคำสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของน ายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วยเหตุที่ว่าอธิการบดีมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแต่ละวาระก็ไม่ได้ให้เป็นผู้รักษาราชการต่อ แต่ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาเป็นผู้รักษาราชการแทน

โดย นายฐานพัฒน์ กล่าวว่าในปีพ.ศ 2563 นายวุฒิศักดิ์ ได้พ้นตำแหน่งอธิการบดี และไม่มีสิทธิ์เข้าดำรงตำแหน่งในวาระต่อไปได้อีกเนื่องจากตำแหน่งติดต่อกันครบ 2 วาระแล้ว ได้ดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่งตั้งตนเองเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวมาข้างต้น

ดังนั้นกลุ่มรามคำแหง พิทักษ์คุณธรรม ปรารถนาให้การบริหารกิจการของมหาวิทยารามคำแหงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและคุณธรรม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เยาวชนได้รับการศึกษาทั้งความรู้ทางวิชาการและคุณธรรมจึง ขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้สอบสวนและให้มีคำสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อีกทั้งมีรายงานข่าวว่า นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้การสนับสนุน ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ผู้สมัครสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นลูกเขยของ นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม กรณี ป.ป.ช. ได้ยึดทรัพย์สินของกลาง และถูกศาลพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินกรณีร่ำรวยผิดปกติ มูลค่ารวม 64,998,587 ล้านบาท คืนให้กระทรวงการคลัง แล้วถูกดำเนินคดีร่ำรวยผิดปกติ
เป็นผู้ที่จะชนะการสรรหาและเป็นอธิการบดีรามคำแหง หลังการลงคะแนนในวันที่ 20 ต.ค.นี้

เรื่องนี้บรรดาคณาจารย์ ลูกจ้าง และนักศึกษาอยากทราบว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ดร.สืบพงษ์ ได้ไปเกี่ยวพันกับอดีตอธิการบดีคนก่อนอย่างไร จะสืบทอดอำนาจต่อไปอย่างนั้นหรือ?


เพราะ 8 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารชุดก่อนถูกมองว่า ไม่มีผลงานโดดเด่นอะไร บางโครงการถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน และใช้เงินในการทำงานไม่คุ้มค่า

ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ผู้สมัครหมายเลข1 เต็ง 1 อาจจะไม่ได้คะแนนเต็ง 1 ตามที่คาดหวังไว้นะ .. ประเด็นอย่างนี้ต้องตอบครับ!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here